Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh 2024

Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức cần phải học hỏi và rèn luyện bản thân mình. Nhờ đó chúng ta có cái nhìn tích cực hơn và cố gắng hơn trong hoạt động học tập. Đặc biệt là tiếp thêm động lực để học tốt bộ môn tiếng Anh. Cùng vietdinh.vn học bài ngay bạn nhé!

1. Châm ngôn tiếng Anh hay về học tập

 • The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

 • Study not what the world is doing, but what you can do for it.

Dịch nghĩa: Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

 • Adventure is the best way to learn.

Dịch nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

 • Once you stop learning, you’ll start dying.

Dịch nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

 • Study the past if you would define the future.

Dịch nghĩa: Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

 • Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

 • If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

 • You learn something everyday if you pay attention.

Dịch nghĩa: Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
Châm ngôn tiếng Anh hay về học tập
 • Never stop learning because life never stop teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

 • What we learn with pleasure we will never forget.

Dịch nghĩa: Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

 • It’s what we think we know keep us from learning.

Dịch nghĩa: Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

 • Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Dịch nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

 • Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Dịch nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

 • A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Dịch nghĩa: Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.

 • The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

Dịch nghĩa: Người mù chữ của thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không biết đọc và biết viết, mà là những người không thể học, không chịu học và ôn luyện.

 • Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.

Dịch nghĩa: Trí tuệ không phải là sản phẩm của học hành mà là nỗ lực cả đời để có được nó.

 • If you think education is expensive, try estimating the cost of ignorance.

Dịch nghĩa: Nếu bạn nghĩ rằng giáo dục là tốn kém, hãy thử ước tính cái giá phải trả của sự thiếu hiểu biết.

Nhập mã VIETDINH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Today a reader, tomorrow a leader.

Dịch nghĩa: Học tập hôm nay, lãnh đạo mai sau.

 • The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời của học tập là không ai có thể cướp nó từ bạn.

 • There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.

Dịch nghĩa: Không có kết thúc cho giáo dục. Nó không phải là bạn đọc một cuốn sách, vượt qua một kỳ thi và kết thúc với học vấn. Toàn bộ cuộc sống từ khi bạn sinh ra cho đến khi bạn chết là một quá trình học hỏi.

 • Do not let what we know already prevents us from learning.

Dịch nghĩa: Đừng để những gì chúng ta đã biết thường ngăn cản chúng ta học hỏi.

 • Education is not preparation for life; education is life itself.

Dịch nghĩa: Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục là chính cuộc sống.

 • The most important piece of learning for the uses of life is to unlearn what is untrue.

Dịch nghĩa: Phần học quan trọng nhất của học tập cho cuộc sống là không học những điều sai trái.

 • Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

Dịch nghĩa: Giáo dục là giấy thông hành cho tương lai, và cho ngày mai đối với những người chuẩn bị cho nó hôm nay.

 • Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Dịch nghĩa: Học vấn là khả năng lắng nghe hầu hết mọi thứ mà không mất bình tĩnh hoặc sự tự tin của bạn.

 • Learning starts with failure; the first failure is the beginning of education.

Dịch nghĩa: Học tập bắt đầu từ thất bại; thất bại đầu tiên là sự bắt đầu của giáo dục.

 • Wisdom comes not from age, but from education and learning.

Dịch nghĩa: Trí tuệ không phải đến từ tuổi tác, mà đến từ giáo dục và học tập.

 • The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.

Dịch nghĩa: Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.

 • Knowledge will bring you the opportunity to make a difference.

Dịch nghĩa: Kiến thức sẽ mang đến cho bạn cơ hội tạo ra sự khác biệt.

Đăng ký liền tay nhận ngay học bổng

window.fluent_form_ff_form_instance_6_1 = {"id":"6","settings":{"layout":{"labelPlacement":"top","helpMessagePlacement":"with_label","errorMessagePlacement":"inline","cssClassName":"","asteriskPlacement":"asterisk-right"},"restrictions":{"denyEmptySubmission":{"enabled":false}}},"form_instance":"ff_form_instance_6_1","form_id_selector":"fluentform_6","rules":{"names[first_name]":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"names[middle_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"names[last_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"phone_numbers":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"email":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"},"email":{"value":true,"message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 email ch\u01b0a h\u1ee3p l\u1ec7"}}}};

2. Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh – Slogan hay về học tập

những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh – Slogan hay về học tập

Con đường chinh phục tri thức luôn đầy ắp khó khăn, khi bạn cảm thấy mệt mỏi bạn có thể đọc một câu nói hay và ý nghĩa về học tập để tiếp thêm động lực tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Hãy cùng Việt Đỉnh khám phá những Slogan tiếng Anh hay về học tập bên dưới nhé!

 • Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Dịch nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

 • Once you stop learning, you will start dying.

Dịch nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

 • I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

 • If I fail, I try again and again, and again.

Dịch nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.

 • You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes.
  You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì nếu như bạn không mắc lỗi bao giờ.
Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

 • Never stop learning because life never stops teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

 • On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men. 

Dịch nghĩa: “Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.”

 • Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

 • The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Dịch nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

 • Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Dịch nghĩa: Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

 • Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Dịch nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

 • Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

 • Adventure is the best way to learn.

Dịch nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

 • If I Fail, I Try Again And Again, And Again.

Dịch nghĩa: “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố một lần rồi một lần, một lần nữa.” 

 • When You Think It’s Too late, The Truth Is, It’s Still Early.

Dịch nghĩa: Chẳng có bao giờ là quá muộn, chỉ là bạn chưa muốn bắt đầu thôi.

 • A Winner Never Stops Trying.

Dịch nghĩa: Đây là câu nói của Tom Landry, ông cho rằng một kẻ chiến thắng thì sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Và điều này đã tạo thành nguồn cảm hứng để giúp nó trở thành slogan tiếng Anh hay, ý nghĩa bậc nhất trong mọi thời đại.

 • Genius Is One Percent Inspiration And Ninety-nine Percent Perspiration. – Thomas Edison

Dịch nghĩa: Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi.”

 • ​If You Don’t Walk Today, You’ll Have To Run Tomorrow.

Dịch nghĩa: “Nếu bạn không bước đi vào ngày hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày mai.”

Và đến lúc đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian cùng công sức đấy. Thế nên hãy cứ tiếp tục cố gắng nhé, chỉ cần chậm rãi thôi, nhưng phải thật hiệu quả. Bạn sẽ từ từ nhận ra rằng mình đã nhận được nhiều điều tuyệt vời hơn khi cố gắng đấy.

 • Where There Is A Will, There Is A Way.

Dịch nghĩa: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”

 • An apology has three parts “I’m sorry”, “It’s my fault”,and “How can I make things better”. The last part is most important.

Dịch nghĩa: Một câu xin lỗi có 3 phần ” tôi xin lỗi”, “Đây là lỗi của tôi” , và “Làm thế nào để tôi làm mọi việc tốt hơn đây”. Phần cuối cùng là quan trọng nhất.

 • If you do not it in front of me, then don’t do it behind my back.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không làm điều đó trước mặt tôi, thì đừng làm nó sau lưng tôi

 • Don’t tell me what you think about what I want to hear. Tell me the truth.

Dịch nghĩa: Đừng nói với tôi những gì bạn muốn tôi phải nghe. Hãy nói với tôi sự thật.

 • Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad.

Dịch nghĩa: Đôi khi tốt nhất là bạn nên cười hơn là giải thích tại sao bạn đang buồn.

 • People don’t leave because things are hard. They leave because it’s no longer worth it

Dịch nghĩa: Bởi lẽ mọi người không rời đi vì mọi việc khó khăn , họ rời bỏ vì điều đó không còn xứng đáng nữa.

những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
People don’t leave because things are hard. They leave because it’s no longer worth it
 • A simple “bye” can make us cry ,a simple “joke” can make us laugh, and a simple ” care” can make us fall in love.

Dịch nghĩa: Một lời ” tạm biệt” đơn giản có thể khiến ta khóc, một lời ” đùa” đơn giản có thể khiến ta cười, và một lời ” quan tâm” đơn giản có thể khiến ta yêu nhau.

 • Bad relationships change good people.

Dịch nghĩa: Một mối quan hệ xấu sẽ thay đổi những người tốt

 • Inside my heart: Trong tim tôi
 • Good friends never let U do stupid things: Những người bạn tốt, không để bạn làm điều ngu ngốc.
 • You never walk alone!: Bạn không bao giờ bước một mình
 • a second family to me: Gia đình thứ hai với tôi
 • Together we change the world: Cùng với chúng tôi thay đổi thế giới
 • Wherever you go, i will be there: Dù bạn đi đâu tôi sẽ luôn bên bạn
 • I can’t, you can’t but we can: Tôi không thể, bạn không thể nhưng chúng ta có thể
 • Born to be Bosses: Sinh ra để thành ông chủ
 • Always in my heart: Luôn trong tim
 • Nothing is impossible: Không có gì là không thể
 • We are superman: Chúng ta là siêu nhân
 • All for one, one for all: Tất cả vì một, một vì tất cả
 • Friendship U can keep: Giữ chặt tình bạn
 • We are the best: Chúng ta tuyệt nhất
 • Always on my mind: Luôn trong tâm trí
 • Free your sparkle: Giải phóng năng lượng của bạn
 • You never walk alone: Bạn không bao giờ đi một mình
 • Not now, when?: Không bây giờ? Thì bao giờ?
 • Let’s shine together… cuz we are the one: Cùng tỏa sáng vì chúng ta là một
 • We are one: Chúng ta là số 1
 • Not PERFECT but ONLY: Không hoàn hảo nhưng là duy nhất
 • We always smile: Chúng tôi luôn luôn vui vẻ

3. Những câu trích dẫn hay về học tập

 • The best way to predict the future is to create it – Abraham Lincoln

Dịch nghĩa: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

(Lời bàn: Nếu bạn muốn trở thành một diễn giả nói tiếng Anh lưu loát trong tương lai, bạn cần phải chuẩn bị từ ngay bây giờ.)

 • You just can’t beat the person who won’t give up. – Bale Ruth

Dịch nghĩa: Bạn chỉ không thể đánh bại một người không bao giờ bỏ cuộc.

(Lời bàn: Mọi thứ trên đời không có gì là dễ dàng, hãy luôn nỗ lực và kiên trì với mục tiêu của bạn và thành quả sẽ đến. Bạn chỉ là kẻ thất bại nếu bỏ cuộc giữa chừng mà thôi)

 • Genius is 1% talent and 99% percent hard work. – Albert Einstein

Dịch nghĩa: Thiên tài bao gồm 1% tài năng bẩm sinh và 99% đến từ sự chăm chỉ.

(Lời khuyên: Nếu bạn muốn làm chủ tiếng Anh, học và thực hành càng nhiều càng tốt.)

 • Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Gandhi

Dịch nghĩa: Sống như thể bạn chuẩn bị chết vào ngày mai. Học như thể bạn được bất tử. 

(Lời khuyên: Tận hưởng cuộc sống hiện tại nhưng hãy nhớ rằng học tiếng Anh là để chuẩn bị cho tương lai.)

 • There is no substitute for hard work – Thomas Edison

Dịch nghĩa: Không có sự thay thế cho công việc khó khăn.

(Lời khuyên: Học bất cứ ngôn ngữ nào cũng là công việc khó khăn nên phải chuẩn bị tốt, sắp xết thời gian học và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.)

 • Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles begins with a single step – Lão Tử

Dịch nghĩa: Làm những điều khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những điều tuyệt vời từ những điều nhỏ nhoi. Một cuộc hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước đơn lẻ.

(Lời khuyên: Bắt đầu sớm với việc học của bạn có nghĩa là bạn có thời gian để giải quyết mọi việc theo từng bước nhỏ. Ngay cả một mục tiêu lớn cũng dễ tiếp cận hơn nếu bạn chia nó thành những phần nhỏ và bắt đầu thực hiện.)

 • Today a reader, tomorrow a leader – Margaret Fuller

Dịch nghĩa: Hôm nay là độc giả, ngày mai là nhà lãnh đạo.

(Lời khuyên: Việc đọc không chỉ quan trọng trong việc thu thập kiến thức, nó cũng giúp bạn xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh.)

 • Learning is like rowing upstream, not to advance is to drop back – Tục ngữ Trung Quốc

Dịch nghĩa: Học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên bạn sẽ bị trôi ngược lại.

(Lời khuyên: Trong một thế giới mà mọi người đang học, nếu bạn không nghiêm túc học tập, bạn sẽ bị bỏ lại.)

 • The secret of getting ahead is getting started – Mark Twain

Dịch nghĩa: Bí mật của việc tiến lên phía trước là bắt đầu.

(Lời khuyên: Giống như lời châm ngôn của Lão Tử phía trên, đây là một cách tuyệt vời để giúp bạn ngừng trì hoãn. Bất cứ điều gì bạn có thể làm ngay lập tức sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp nhận ngôn ngữ của bạn.)

 • If you can dream it, you can do it– Walt Disney

Dịch nghĩa: Nếu bạn có ước mơ, bạn có thể làm được điều đó.

(Lời khuyên: Walt Disney nổi tiếng là một người biến ước mơ trở thành sự thật, và bạn cũng có thể. Nó chỉ mất một khoảng thời gian chăm chỉ làm việc mà thôi.)

những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
Những câu trích dẫn hay về học tập
 • It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop – Nho giáo

Dịch nghĩa: Không quan trọng bạn đi chậm thế nào miễn là bạn không dừng lại.

(Lời khuyên: Học một kỹ năng như một ngôn ngữ mới có thể mất một thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy tiến độ của bạn chậm, hãy nhớ những lời khôn ngoan này từ Nho giáo. Điều quan trọng là tiếp tục đi thì cuối cùng gì bạn cũng đến.)

 • By failing to prepare, you are preparing to fail – Benjamin Franklin

Dịch nghĩa: Nhờ thất bại trong việc chuẩn bị mà bạn học được cách chuẩn bị đón nhận thất bại.

(Lời khuyên: Lập kế hoạch là việc rất quan trọng khi bạn học một ngôn ngữ, do đó đừng ngại để dành thời gian cho nó.)

 • Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Samuel Beckett

Dịch nghĩa: Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại lần nữa. Thất bại một cách tốt hơn. – Samuel Beckett

(Lời khuyên: Sai lầm là một phần tự nhiên của quá trình học ngôn ngữ. Điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm này. Đừng ngại thử những thứ mới trong tiếng Anh nhưng hãy nhớ nhìn nhận lại xem mình đã thành công những gì và cần khắc phục gì.)

 • Language is “the infinite use of finite means.” – Wilhelm von Humboldt

Dịch nghĩa: Ngôn ngữ là “việc sử dụng vô hạn các phương tiện hữu hạn.” – Wilhelm von Humboldt

(Lời khuyên: Hãy nhớ rằng, có thể truyền đạt ý tưởng lớn với vốn ngôn ngữ tương đối hạn chế. Đừng nghĩ rằng bạn cần khả năng tiếng Anh hoàn hảo trước khi bạn có thể ra ngoài và có những cuộc trò chuyện thú vị với người khác.)

 • Reading is to the mind what exercise is to the body – Joseph Addison

Dịch nghĩa: Đọc là cách tập thể dục cho tâm trí.

(Lời khuyên: Đọc giúp cải thiện khả năng viết tiếng Anh của bạn nhờ phát hiện những cấu trúc câu mới, hấp dẫn.)

 • To have another language is to possess a second soul – Charlemagne

Dịch nghĩa: Có một ngôn ngữ khác cũng giống như có một linh hồn thứ hai. – Charlemagne

(Lời khuyên: Học một ngôn ngữ mới sẽ cho bạn cơ hội để trở thành một người khác nếu bạn muốn. Hãy tận dụng cơ hội đó.)

 • Language is wine upon the lips – Virginia Woolf

Dịch nghĩa: Ngôn ngữ là rượu vang trên môi.

(Lời khuyên: Khi bạn đang học một ngôn ngữ, hãy chậm lại và tận hưởng quá trình đó. Bản thân ngôn ngữ cũng thú vị như mục đích cuối cùng của bạn vậy.)

 • Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn – Benjamin Franklin

Dịch nghĩa: Nếu bạn nói với tôi, tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi tham gia và tôi học. – Benjamin Franklin

(Lời khuyên: Sẽ không có kết quả nếu bạn không hành động, hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay để có được thành quả vào ngày mai bạn nhé. Tích tiểu thành đại, mỗi ngày học tiếng Anh 30 phút thì một năm ắt thành tài.)

 • “The limits of my language mean the limits of my world.”

(Ludwig Wittgenstein)

Dịch nghĩa: Giới hạn về ngôn ngữ là giới hạn về nhận thức, về thế giới.

 • “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

(Nelson Mandela)

Dịch nghĩa: Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mà người nghe được học, anh ta sẽ ghi nhớ bằng não bộ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ý, anh ý sẽ nhớ bằng cả trái tim.

 • “A different language is a different vision of life.”

(Federico Fellini)

Dịch nghĩa: Một ngôn ngữ mới là một thế giới mới.

 • “With languages, you are at home anywhere.”

(Edward De Waal)

Dịch nghĩa: Khi sử dụng được nhiều thứ tiếng, bạn cảm giác đi đâu cũng là nhà.

 • “Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.”

(Rita Mae Brown)

Dịch nghĩa: Ngôn ngữ là bản đồ văn hoá của một dân tộc. Nó cho bạn biết họ đến từ đâu và họ đang phát triển như nào.

 • “Knowledge of languages is the doorway to wisdom.”

(Roger Bacon)

Dịch nghĩa: Hiểu biết nhiều ngoại ngữ là cánh cửa dẫn đến tri thức.

 • “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.”

(Frank Smith)

Dịch nghĩa: Khi bạn học 2 ngôn ngữ trở lên, tương lai của bạn sẽ rộng mở. Với 1 ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc “hành lang” cuộc đời, nhưng với 2 ngôn ngữ bạn có thể mở các cánh cửa ở “hành lang” đó.

 • “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.”

(Oliver Wendell Holmes)

Dịch nghĩa: Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển.

 • “Language shapes the way we think, and determines what we can think about.”

(Benjamin Lee Whorf)

Dịch nghĩa: Ngôn ngữ định hình cách chúng ta nghĩ, và ảnh hưởng thế giới quan của chúng ta.

 • “You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.”

(Czech proverb)

Dịch nghĩa: Bạn bắt đầu một cuộc sống mới với mỗi một ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Nếu bạn chỉ biết 1 ngôn ngữ thì bạn mới chỉ sống 1 lần.

 • “Learning another language is like becoming another person.”

(Haruki Murakami)

Dịch nghĩa: Học một ngôn ngữ mới là trở thành một con người mới.

Hi vọng rằng với những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn truyền cảm hứng để có thêm động lực để theo đuổi những ngoại ngữ mới của mình. Vietdinh.vn chúc các bạn học tập tốt và thành công!

Bình luận