Viện Đại học Quốc gia Úc, còn gọi là Đại học Quốc gia Úc, là một viện đại học công lập tại Canberra, Úc. ANU thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1946 theo đề xướng của Quốc hội Úc với mục đích tạo cơ hội để khuyến khích ngành nghiên cứu ở Úc. 

  • Địa chỉ: Canberra ACT 0200, Australia
  • Khẩu hiệu bằng tiếng Anh: “First to learn the nature of things”
  • Màu: ANU Platinum
  • Lệ phí và học phí của sinh viên chưa tốt nghiệp: Học phí quốc tế 39.024 AUD (2017 – 18)
  • Điện thoại: +61 2 6125 5111

By Hoalk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *