Đặng Ngọc Khải – Đam mê khiến tôi quyết định đi xa