The Australian National University

Viện Đại học Quốc gia Úc, còn gọi là Đại học Quốc gia Úc, là một viện đại học công lập tại Canberra, Úc. ANU thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1946 theo đề xướng của Quốc hội Úc với mục đích tạo cơ hội để khuyến khích ngành nghiên cứu ở Úc. 

  • Địa chỉ: Canberra ACT 0200, Australia
  • Khẩu hiệu bằng tiếng Anh: “First to learn the nature of things”
  • Màu: ANU Platinum
  • Lệ phí và học phí của sinh viên chưa tốt nghiệp: Học phí quốc tế 39.024 AUD (2017 – 18)
  • Điện thoại: +61 2 6125 5111

Để lại bình luận